Home | Gottfried Hutter -> | honorablepeace.com -> | honorablepeace.de | Impressum | Datenschutz


 

שלום לעמים בארץ הקודש

Wiederbelichtung von Old City aerial from north2, tb q010703 Ausschnitt

©“Pictorial Library of Bible Lands”, vol. 3, www.bibleplaces.com

האתרים הקדושים בירושלים בין הר הבית (אל האראם א-שריף) וכנסיית הקבר

 

איך ימצאו העמים בארץ הקודש שלום?

הפוליטיקה החילונית אינה לוקחת בחשבון מניעים דתיים חיוניים. היוזמה שלנו מתמקדת בלב הסמלי של הקונפליקט, הר הבית בירושלים.

האם לא נרגיש כולנו הקלה כאשר רגשות דתיים של עליונות יתחלפו ברגשות של אמפתיה?

למוסלמים יש המקומות הקדושים שלהם בירושלים; לנוצרים יש המקומות הקדושים שלהם; רק המקום הקדוש ליהודים, המקדש שלהם, עדיין איננו. ביחד עם המקדשים הקיימים של הדתות האחרות, בית מקדש יהודי חדש יכול להפוך לסמל לשלום. ברגע שאנשים יאפשרו לסמל הזה של שלמות יהודית להתקיים לפחות במוחם ובליבם, תהליך השלום בין ילדיו של אברהם אבינו יתחיל לרקום עור וגידים.

האמפתיה היא שתאפשר את זה. האמפתיה תיצור אחדות בתוך שוני. ואמפתיה היא מה ששלוש הדתות נכספות אליו.

לכן אני קורא לכל הדתות ולכל המנהיגים הפוליטיים לחשוב על הר הבית ולדבר עליו. אני קורא לכולם לפתוח את ליבם לדיון חופשי ופתוח.

 

גוטפריד הוטר, יו"ר "אגודת פרוייקט המקדש"

www.temple-project.de

 

 

https://www.paypalobjects.com/de_DE/i/scr/pixel.gifDonations: